Status NVO v javnem interesu

Podprite lokalne organizacije, namenite jim del dohodnine

Vsak zaposleni ima možnost, da sam odloči, komu bo namenil 1,0% svoje plačane dohodnine in to tako, da iz seznama upravičencev izbere eno do največ pet organizacij, katerih delovanje želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, organizaciji pa dodatna sredstva veliko pomenijo. Lansko leto se je iz tega naslova v Sloveniji razdelilo 5 mio EUR. Zato podprite organizacije iz lokalnega okolja in jim omogočite, da pridobijo dodatna sredstva za svoje delovanje in izvajanje aktivnosti, ki lepšajo naš vsakdan.

Komu lahko doniram?

Na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022, ki ga objavi FURS si lahko izberete organizacije, ki so upravičene do donacij za leto 2022. Izberete lahko eno do največ pet organizacij in med njimi razdelite 1,0% dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenite od 0,1% do maksimalno 1,0% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1,0%.

Med upravičenci je tudi Športna zveza Ljutomer in 17 članic zveze:

ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER, 46283927
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE, 92472885
KASAŠKI KLUB LJUTOMER, 93799888
KICKBOXING KLUB POMURJE, 14661209
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER, 83726853
NOGOMETNI KLUB LJUTOMER, 43191720
ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER, 71135073
PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER, 43634346
PRLEŠKA JUDO ZVEZA, 21082332 RIBIŠKA DRUŽINA LJUTOMER, 15883175
STRELSKO DRUŠTVO »MESTO« LJUTOMER, 88436870
STRELSKO DRUŠTVO RUDAR PRESIKA, 17641675
ŠPORTNO DRUŠTVO NK VERŽEJ, 81226721
ŠPORTNO DRUŠTVO »STRELEC« GRLAVA, 62521489
ŠPORTNO DRUŠTVO PRISTAVA, 61884421
ŠPORTNO DRUŠTVO PRLEŠKA JUDO ŠOLA, 81213506
TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER, 40373193
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER, 91585015

Kako to uredim?

Donirate v naslednjih korakih (preko aplikacije):
1. Kliknete na POVEZAVO
2. Izpolnite vsa polja: IME IN PRIIMEK MORATA BITI NAVEDENA ENAKO KOT NA OSEBNIH      DOKUMENTIH
3. Podpišite zahtevo
4. Potrdite strinjanje o obdelavi osebnih podatkov in pooblastilo za oddajo zahteve na pristojni          finančni urad
5. Kliknite »ODDAJ ZAHTEVO«

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za leto 2023 lahko preko aplikacije oddate do vključno 30.12.2023.

ali

Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga oddajte osebno ali po pošti na pristojni finančni urad ali preko e-davkov (Doh-Don). Vložena zahteva velja za nedoločen čas in je ni potrebno vlagati vsako leto. V primeru, da želite svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, je potrebno vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Vloge oddane do 31. decembra 2022 bodo upoštevane za plačano dohodnino v tem letu.

Kako pa pridete na seznam organizacij, ki so upravičene do donacij iz naslova 1,0% dohodnine?

Kot nevladna organizacija ste upravičeni do dela dohodnine oz. pridete na seznam, če imate ali pridobite status v javnem interesu. Pristojno ministrstvo, ki vam je status v javnem interesu podelilo pa vas po uradni dolžnosti umesti na seznam, ki ga najkasneje 28. 2. pošlje ministrstvu za finance. Če tako status pridobite do 31. 12. prejšnjega leta (npr. 2023) boste na seznamu upravičencev do donacij za leto 2023 in boste pridobili sredstva iz dohodnine plačane v letu 2024. Nakazila pa organizacije lahko pričakujejo do 20. marca, do 20. junija, do 20. septembra in do 20.decembra, ko davčni organ upravičencem nakaže donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine. 

Če ste NVO in vas zanima več o tem, kako pridobite status v javnem interesu si preberite članek, ki smo ga na to temo pripravili na povezavi.  Podrobnejše pogoje pridobitve statusa v javnem interesu pa so dostopni tukaj.

Za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa morate poslati vlogo v elektronski obliki na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si). Izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kulturo, turizem in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

ter dokumenti:

       4. Kopija programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

       5. Ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu

       6. Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na področju športa

       7. Morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu

Več na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-statusa-drustva-v-javnem-interesu-na-podrocju-sporta/

UGODNOSTI NVO V JAVNEM INTERESU

NVO, ki ima status NVO v javnem interesu, je upravičena do:

  • v svojem imenu ali firmi lahko uporablja izraz »nevladna organizacija v javnem interesu« (15. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg));
  • pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril; na tak način se lahko uredi to merilo tudi v javnih razpisih občin (16. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg)),
  • donacije iz 0,5% dohodnine (142. člen Zakona o dohodnini (Zdoh-2));
  • ima pravico do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene (10. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP));
  • je oproščena plačila upravnih taks (24. člen Zakona o upravnih taksah (ZUT));
  • država ali občina ji lahko da v brezplačno uporabo svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno) za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene (68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)). Pri tem velja, da mora nevladna organizacija, ki dobi takšne prostore, prevzeti obveznosti plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, nadomestilo za stavbno zemljišče, stroške zavarovanj in druge morebitne dogovorjene stroške;
  • država ali občina ji lahko odda v odplačni najem svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno)  za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, neposredno na podlagi sklenjene pogodbe in torej brez javnega razpisa (65. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)).
  • zanjo veljajo višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev (27.c člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD));
  • ne potrebuje posebne licence za organizacijo potovanj, izletov oziroma drugih turističnih paketov ter povezanih potovalnih aranžmajev, ki so ponujeni ali izvedeni občasno na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo, tudi če višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo presega 15.000 eurov (27.člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)).

NVO, ki so organizirana kot društva in neprofitne humanitarne organizacije, imajo poleg navedenih še naslednje ugodnosti:

  • občasno lahko prirejajo klasične igre na srečo, pri čemer skupna vrednost izdanih srečk ne sme presegati 200.000 EUR, prodaja srečk pa ne sme trajati dlje kot 60 dni. Vrednost posameznega vplačila na stavni listek pri športnih stavah ne sme presegati 20,00 EUR (13. člen Zakona o igrah na srečo (ZIS)).